Benvinguts Bienvenidos
 
   
  Imatge: P.N. de l'Albufera de València
Autor: Benjamín Albiach
 
 
PRESENTACIÓ
La Fundació de la Comunitat Valenciana per al Medi Ambient, es una organització sense ànim de lucre, amb l’objectiu de la defensa del medi ambient, en el marc del desenvolupament sostenible, a l’empar de la normativa en matèria ambiental. La Fundació es va inscriure en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, amb data 11 de gener de 2008. Constitueix el fi d’interés general de la Fundació, la realització de les següents activitats:
INVESTIGACIÓ AMBIENTAL
Línia d’actuació encaminada a millorar la comprensió de la influència de les accions humanes sobre els distints ecosistemas presents a la Comunitat Valenciana. Millorar el coneixement d’aquests processos i avaluar les seues repercussions, a través del rigor científic y tècnic.
EDUCACIÓ I DIFUSIÓ AMBIENTAL
Àmbit d’actuació amb una doble finalitat, en primer lloc, fomentar un canvi social cap a comportaments més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, y en segon lloc, millorar els processos d’informació, participació i coresponsabilitat en la presa de decisions en aquesta matèria.
PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ AMBIENTAL
Manteniment, restauració, millora i la posada en valor del patrimoni natural y paisatgístic.
OBSERVATORI TERRITORIAL I AMBIENTAL
La Fundació s’erigeix en observatori territorial y ambiental del desenvolupament, a través d’accions en l’àmbit del social, científic i tècnic.
CARÀCTER PRIVAT DE LA FUNDACIÓ
La suma de les aportacions al Capital Social de la Fundació, per part del patrons: Generalitat Valenciana, Diputacions Provincials, Empreses Publiques o Ens Autognoms, és inferior al 50% de la totalitat del dit Capital Fundacional".
Eixa condició, segons el que disposa la Llei 9/2008 de la Generalitat (art.33) i en el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat (art.5.3), implica que la Fundació de la Comunitat Valenciana per al Medi Ambient no té la consideració de "Fundació del Sector Públic de la Generalitat".